معرفی خدمات فنی و مهندسی

معرفی خدمات فنی و مهندسی

واﺣــﺪ خدمات فنی و مهندسی شرکت خودرنگ ﺑــﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨــﺪی از ﺗﺠــﺎرب ﻣﻬﻨﺪﺳــﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن متخصص، ﻣﺤﺼــولات خــﻮد را در ﺑﺎزارﻫــﺎى اﯾــﺮان و ﺟﻬــﺎن ﻋﺮﺿــﻪ ﮐــﺮده اﺳــﺖ .
واﺣــﺪ خدمات ﻓﻨــﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﺑــﺎ اراﺋــه ﺧﺪﻣــﺎت ارزﻧــﺪه ﭘــﺲ از ﻓــﺮوش و ﻧﯿــﺰ ﺑــﺎ رﺳــﯿﺪﮔﻰ ﺑــﻪ درﺧﻮاﺳــﺖ ﻫﺎ، ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﻧﻈــﺮات ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﻫﻤــﻮاره در ﭘــﯽ ﯾﺎﻓﺘــﻦ ﺑﺎزارﻫــﺎى ﺟﺪﯾــﺪ و ﺣﻔــﻆ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﻗﺒﻠــﻰ ﺑــﻮده اﺳــﺖ .
ﺑﺨــﺶ خدمات ﻓﻨــﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ، ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮى ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن درﺑــﺎره ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﻣﺤﺼــولات بــﻮده اﺳــﺖ و ﺑــﺎ اراﺋــه اﻧــﻮاع ﺧﺪﻣــﺎت، ﭼــﻮن اﻋــﺰام ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﺑــﺮای رﻓــﻊ ﻧﯿﺎزﻫــﺎ و مشکلات ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن، ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ در ارﺗﻘــﺎء ﮐﯿﻔﯿــﺖ و ﺗﻨــﻮع محصــولات، ﺧﺪﻣــﺎت ارزﻧــﺪه اى را اراﺋــﻪ ﮐﻨــﺪ.

خدمات فنی مهندسی واحد صنعتی به شرح زیر می باشد: واحد فنی و مهندسی صنعتی

ارائه خدمات مشاوره ای پیش از فروش جهت انتخاب سیستم های رنگ با توجه به شرایط محیطـی نوع سرویس و ...

ارائه خدمات فنی پس از فروش به مشتریان.

برگزاری دوره های آموزشی تئوری و عملی (در محل مشتری و سایت پروژه) با سر فصل های آماده سازی سطح، اعمال رنگ و پوشش و بازرسی سطح و پوشش.

اجرای Reference Area جهت حصول ضمانت کیفیت در حضور ناظر کارفرما و دیگر عوامل پروژه.

بازرسی از عملیات آماده سازی سطح و رنگ آمیزی جهت حصول ضمانت کیفیت.

انجام آزمونهای تخصصی و تست های میدانی حین و پس از عملیات در محل پروژه شامـــل: زبری سنجی ضخامت سنجی خشک، ضخامت سنجی تر، سنجش شرایط محیطی، تست چسبندگی Pull-Off، تســــت چسبندگی Cross Cut، تست چسبندگی X Cut، تست منفذیابی Holiday و تست میزان نمک.

رعایت کلیه اصول کنترل کیفی.

ضمانت اجرا در زمینه رنگ های حفاظتی، ضد خوردگی، صنعتی و دریایی.

خدمات فنی مهندسی واحد ترافیک به شرح زیر می باشد:واحد خدمات فنی و مهندسی ترافیک

ارائه خدمات مشاوره ای پیش از فروش جهت انتخاب سیستم های رنگ با توجه به شرایط محیطـی نوع سرویس و ...

ارائه خدمات فنی پس از فروش به مشتریان.

برگزاری دوره های آموزشی تئوری و عملی (در محل مشتری و سایت پروژه) با سر فصل های آماده سازی سطح، اعمال رنگ و پوشش و بازرسی سطح و پوشش.

اجرای Reference Area جهت حصول ضمانت کیفیت در حضور ناظر کارفرما و دیگر عوامل پروژه.

بازرسی از عملیات آماده سازی سطح و رنگ آمیزی جهت حصول ضمانت کیفیت.

انجام آزمونهای تخصصی و تست های میدانی حین و پس از عملیات در محل پروژه شامـــل: زبری سنجی ضخامت سنجی خشک، ضخامت سنجی تر، سنجش شرایط محیطی، تست چسبندگی Pull-Off، تســــت چسبندگی Cross Cut، تست چسبندگی X Cut، تست منفذیابی Holiday و تست میزان نمک.

رعایت کلیه اصول کنترل کیفی.

ضمانت اجرا در زمینه رنگ های حفاظتی، ضد خوردگی، صنعتی و دریایی.

خدمات فنی و مهندسی واحد ساختمانیخدمات فنی مهندسی واحد ساختمانی به شرح زیر می باشد:

ارائه خدمات مشاوره ای پیش از فروش جهت انتخاب سیستم های رنگ با توجه به شرایط محیطـی نوع سرویس و ...

ارائه خدمات فنی پس از فروش به مشتریان.

برگزاری دوره های آموزشی تئوری و عملی (در محل مشتری و سایت پروژه) با سر فصل های آماده سازی سطح، اعمال رنگ و پوشش و بازرسی سطح و پوشش.

اجرای Reference Area جهت حصول ضمانت کیفیت در حضور ناظر کارفرما و دیگر عوامل پروژه.

بازرسی از عملیات آماده سازی سطح و رنگ آمیزی جهت حصول ضمانت کیفیت.

انجام آزمونهای تخصصی و تست های میدانی حین و پس از عملیات در محل پروژه شامـــل: زبری سنجی ضخامت سنجی خشک، ضخامت سنجی تر، سنجش شرایط محیطی، تست چسبندگی Pull-Off، تســــت چسبندگی Cross Cut، تست چسبندگی X Cut، تست منفذیابی Holiday و تست میزان نمک.

رعایت کلیه اصول کنترل کیفی.

ضمانت اجرا در زمینه رنگ های حفاظتی، ضد خوردگی، صنعتی و دریایی.